Nedestruktivní zkoušení materiálů

Provádíme kontroly svarů a základního materiálu pomocí následujících nedestruktivních metod:

VT - vizuální (přímá, nepřímá) zkouška
UT - ultrazvuková zkouška
MT - magnetická prášková zkouška
PT - kapilární zkouška

 

VT zkoušení

Vizuální zkoušení je nejrozšířenější metodou z metod nedestruktivního zkoušení materiálu

Metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení.

Metoda VT je využívána při klasické NDT kontrole, kdy hledáme vady jako třeba trhliny, zápaly, povrchové póry, dále zjišťujeme tvarové odchylky - měříme a hodnotíme lineární přesazení, převýšení kořene svaru, dále kontrolujeme stav povrchu.

VT je považována za základní NDT metodou, která by měla být provedena před každou další NDT metodou.

UT ultrazvuková kontrola

Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda má největší dosah se všech NDT metod.

Provádíme kontrolu svarů metodou Phased Array na základě pracovního postupu výzkumného ústavu REŽ Plzeň. Minimální zkoušená tloušťka materiálu je 3mm a průměr trubky 30mm. Výhodné pro zkoušení více svarů stejné dimenze.

Reference

100% kontrola svarů kotlových trubek v elektrárně Mělník 100 % kontrola svarů izoplus Jánské lázně

Klasické zkoušení UT provádíme od t>8mm platných norem.

MT magnetická prášková metoda

MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu. Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení. MT jsou zjišťovány povrchové a podpovrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků apod. feromagnetických materiálů. Pro jiné materiály než

PT Kapilární zkoušení

Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů. Je jednoduchá, nenáročná, v základních aplikacích málo finančně nákladná. PT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin a pod. Metoda je použitelná pro téměř všechny druhy běžně využívaných materiálů (oceli, slitiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika, plasty, ... Pro zkoušení povrchových vad neferomagnetických materiálů, kde nelze využít MT, je téměř nenahraditelná. Metoda se používá pro zkoušky polotovarů, při výrobě i inspekci provozovaných součástí.